I.BEVEZETÉS

A GreenSearch Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., Cg. 01-09-990194), főként mint adatfeldolgozó, és az alábbiakban meghatározott esetben, mint adatkezelő, a jelen Adatkezelési Tájékoztató keretében ad tájékoztatást az önéletrajzok kezelésével kapcsolatosan.

A GreenSearch Kft. elsősorban megbízások keretében ad fel hirdetést, amelyek alapján önéletrajzok érkeznek be hozzá elektronikus úton. A GreenSearch Kft. ebben az esetben a megbízók, mint adatkezelők megbízásai alapján végzi tevékenységét és gyűjti az Önéletrajzokat, amelyeket a megbízónak továbbít. Ezen felül azonban a GreenSearch Kft.-hez megbízástól függetlenül is érkez(het)nek be önéletrajzok, amelyek kezelését a GreenSearch Kft. szintén a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint végzi. A GreenSearch Kft. különleges adatokat nem kezel, és gyermekek személyes adatait nem kezeli.

A GreenSearch Kft. az adatkezelési műveletek során úgy alakítja gyakorlatát, hogy mindenben megfeleljen a vonatkozó adatkezelési és egyéb jogszabályoknak. Így a személyes adatok kezelése mindenben megfelel többek között, de nem kizárólag az alábbi jogszabályi rendelkezéseknek:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,

A GreenSearch Kft. az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel figyelembe vette az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának rendelkezéseit.

A GreenSeach Kft. kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok jogszerű kezelését, az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. A GreenSearch Kft. megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése mindenkor megfeleljen a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

A GreenSearch Kft. az adatkezelések során betartja az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott alábbi alapelveket:

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;
 • célhoz kötöttség;
 • adattakarékosság;
 • pontosság;
 • korlátozott tárolhatóság;
 • integritás és bizalmas jelleg;
 • elszámoltathatóság.
 1. ADATKEZELÉS CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE

A GreenSearch Kft. az önéletrajzokat, és az önéletrajzokban található személyes adatokat az alábbi céllal összefüggésben kezeli:

 • Ha álláshirdetésre jelentkezik, és az álláshirdetésre jelentkezésen keresztül jut el a GreenSearch kft-hez önéletrajza, abban az esetben a GreenSearch Kft. a kiválasztási eljárás során, a megbízó érdekében, kezeli az önéletrajzokat és az önéletrajzokban meghatározott személyes adatokat, és továbbítja a megbízó által megadott e-mail címre / személynek. Ebben az esetben az önéletrajzokban meghatározott személyes adatok kezelése vonatkozásában a GreenSearch Kft. adatfeldolgozónak minősül.
 • Ha közvetlenül a GreenSearch Kft-nek küldi el e-mailen az önéletrajzát, abban az esetben a GreenSearch Kft. adatkezelő, és önéletrajzát, valamint az önéletrajzában meghatározott abból a célból kezeli, hogy a munkatapasztalatának, végzettségének, tapasztalatának, tudásának megfelelő pozícióra továbbítsa a megbízónak. A megbízó részére történő továbbítással egyidejűleg az álláskereső tájékoztatást kap, hogy önéletrajzát továbbítottuk a megbízó részére, meghatározva a megbízó nevét és székhelyét.

Az önéletrajzokban megadott személyes adatokból a GreenSearch kft. külön nyilvántartást nem készít. A GreenSearch Kft. a megküldött önéletrajzokat elektronikusan tárolja vagy elektronikus fájlként elmentve, vagy a bejövő e-mailek között.

Az önéletrajzokban általában az alábbi személyes adatok kerülnek megadásra:

 • teljes név
 • nevet tartalmazó e-mail cím
 • születési hely, idő
 • telefonszám
 • anyja neve
 • lakcím
 • jelenlegi és korábbi munkáltatókra vonatkozó adatok (munkaviszony időtartama, betöltött pozíció)
 • iskolai végzettségre vonatkozó adatok (iskolák, képesítés megnevezése, esetleg bizonyítvány, diploma száma)

Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelezettsége az érintett hozzájárulásának a beszerzése. A GreenSearch Kft. nem ellenőrizheti a megadott adatok helyességét, valóságtartalmát, következésképpen a megadott adatok helyességéért és valóságtartalmáért az adatközlő vállal felelősséget. A GreenSearch Kft. – amíg az ellenkezője nem nyer bizonyítást – a megadott személyes adatokat helyesnek és valósnak fogadja el, valamint úgy tekinti, hogy az adatközlő jogosult a személyes adatok megadására.

III. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását az adatkezelés során bármikor visszavonhatja. Amennyiben az érintett visszavonja hozzájárulását, a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozhat, tehát a visszavonásig az adatkezelés jogszerűségét nem érinti, a visszavonásig az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Ha az érintett nem adja meg a kért személyes adatait, abban az esetben a GreenSearch Kft. nem tárolja önéletrajzát és nem kezeli az önéletrajzban meghatározott személyes adatokat.

 1. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A GreenSearch Kft. a személyes adatokat tartalmazó önéletrajzokat addig kezeli, amíg az érintett az adat törlését nem kéri, illetve az alábbiakban meghatározott adatkezelési időtartam eltelt.

Az adatkezelés időtartama attól függően differenciált, hogy az önéletrajzokat a GreenSearch Kft. konkrét álláshirdetéssel kapcsolatosan kapja meg, vagy az érintett álláshirdetéstől függetlenül küldi el a GreenSearch Kft. részére.

 • Ha az önéletrajz a GreenSearch Kft-hez álláshirdetések kapcsán jut el, a GreenSearch Kft., mint adatfeldolgozó a megbízó által meghatározott időtartamig kezeli és tárolja elektronikus rendszereiben az önéletrajzokban található személyes adatokat. A adatok tárolásával időtartama esetről-esetre változhat. Az adattárolás időtartamával kapcsolatosan az alábbiakban meghatározott e-mail címen kérhet tájékoztatást.
 • Ha az önéletrajz közvetlenül a GreenSearch Kft-nek kerül elküldésre, álláshirdetéstől függetlenül, továbbá ha az önéletrajz álláshirdetések kapcsán jut el a GreenSearch Kft-hez, de a megbízó a kiválasztási eljárás során más személyt választ ki, és az önéletrajz GreenSearch Kft. általi kezeléséhez az érintett hozzájárul, abban az esetben a GreenSearch Kft. egy évig tárolja elektronikusan, és az önéletrajz beérkezését követő évben, az önéletrajz beérkezése hónapja naptári negyedévének végéig automatikusan törli. (Tehát pl. január 10-én érkező önéletrajzot március 31-ig töröl; májusban érkező önéletrajzot június 30-ig töröl.) Az érintett a törlésről külön értesítést nem kap.

Az érintett a személyes adatai törlését az alábbi módokon kérheti:

 • deak@greensearch.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenetben;
 • postai úton küldött levélben a GreenSearch Kft. címzett részére a 1133 Budapest, Váci út 76. szám alatti címre.
 1. A GREENSERACH KFT. (MINT ADATKEZELŐ, ILLETVE MINT ADATFELDOLGOZÓ) ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Cégnév: GreenSearch Kft.

Székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.

Cégjegyzékszám: 01-09-990194

E-mail: andrea.deak@greensearch.hu

Törvényes képviselő: Deák Andrea

Törvényes képviselő elérhetőségei: megegyeznek a fenti elérhetőségekkel

 

VI.AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1.TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – tájékoztatást kell adni. A tájékoztatásnak tömörnek, átláthatónak, érthetőnek, valamint világosan és közérthetően megfogalmazottnak, továbbá könnyen hozzáférhető formában nyújtottnak kell lennie.

A tájékoztatás körét az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-14. cikke, 15-22. cikke és 34. cikke határozza meg. A jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza a jelen bekezdésben meghatározott cikkekben foglaltakat.

2.VISSZAVONÁS JOGA

Az érintet jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3.AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés célja;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

4.HELYESBÍTÉS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az érintett a hozzájárulását visszavonta;
 • az érintett kérte személyes adatainak törlését;
 • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése végett törölni kell.

A személyes adatokat nem lehet törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadsága és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 1. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 1. AZ ADATTOVÁBBÍTÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az adattovábbításhoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokból megadott adatkezelés esetére a tiltakozáshoz való jog nem vonatkozik, mivel a tiltakozáshoz való jog közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés esetére, illetve arra az esetre vonatkozik, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 1. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILAKOTÁST IS

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelésekkel kapcsolatosan automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben nem történik, profilalkotás nem történik.

 1. ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
 1. PANASZHOZ VALÓ JOG

Az adatkezelés jogszerűségének vitatása esetén az érintett az alábbi eljárásokat kezdeményezheti:

 • Panaszt nyújthat be az adatvédelmi tisztviselőnél.
 • Bírósághoz fordulhat és kérheti a jogellenes adatkezelés megállapítását, valamint sérelemdíjat és kártérítést követelhet. Jogellenes adatkezeléssel összefüggésben sérelemdíjat és kártérítést csak bíróság jogosult megállapítani.
 • Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., a továbbiakban: Hatóság). A Hatóság nem jogosult sérelemdíjról vagy kártérítésről határozni.
 1. A 3. – 9. PONTOKBAN MEGHATÁROZOTT JOGOK GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fentiekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtja be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett ezt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

VII.  ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A GreenSearch Kft. a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközök kiválasztása és üzemeltetése során – többek között, de nem kizárólag – az alábbiak teljesülését veszi figyelembe:

 • rendelkezésre állás: az adatok az arra feljogosítottak számára áll rendelkezésre;
 • adatkezelés sértetlensége: az adatok sértetlensége biztosított;
 • adatintegritás: az adatok változatlansága igazolható;
 • adat bizalmassága, titkossága: jogosulatlan hozzáférés elleni védelem biztosított, csak az fér az adatokhoz, aki erre jogosult.

A GreenSearch Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan intézkedéseket alkalmaz, amelyek biztosítják az adatok védelmét, és így az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatoknak megfelelő szintű védelmet biztosít.

A GreenSearch Kft. az adatokat megfelelő intézkedéssel védi többek között, de nem kizárólag a jogosulatlan hozzáféréstől, a nyilvánosságra hozataltól, a jogosulatlan adattovábbítástól, a jogosulatlan törléstől, a megsemmisüléstől, a sérüléstől és a hozzáférhetetlenné válástól.

A GreenSearch Kft. informatika rendszerei és informatikai hálózatai védettek a számítógépes vírusoktól, a számítógépes betörések ellen.

VIII. „SÜTI” (COOKIE) KEZELÉSE

A sütik (cookie-k) kis adatcsomagok, amelyeket a felhasználó számítógépe vagy a böngészője eltárol, amikor egy weboldalt meglátogat, és a weboldalra történő ismételt látogatáskor a rendszer visszaolvas. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő össze tudja kapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbi látogatásaival, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik használata a weboldal hatékonyabb működése érdekében történik. A sütik abban segítenek, hogy a sütik alapján a weboldal felismeri a visszatérő felhasználókat, ezáltal adatokat lehet gyűjteni a weboldalt látogatók szokásairól, például milyen oldalakat néznek meg a weboldalon, és milyen funkciókat használnak. Az adatok felhasználása a weboldal elemzése, optimalizálása, fejlesztése és reklámstratégia céljára történik annak érdekében, hogy a szolgáltatás nyújtása hatékonyabban működjön.

Az adatkezelés célja tehát a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: 12 hónap

A sütit a felhasználó törölni tudja a saját számítógépéről, valamint letilthatja a böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem / Előzmények / Egyéni beállítások menü alatt cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Ha a felhasználó nem engedélyezi a sütik használatát, abban az esetben a weboldal szolgáltatásait csak korlátozottan, illetve nem teljeskörűen tudja igénybevenni, illetve az analitikai mérések pontatlanok lehetnek.

 1. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatót bármikor jogosult a jövőre vonatkozóan egyoldalúan, az érintettek hozzájárulása nélkül módosítani azzal, hogy ha az adatkezelési cél módosul, abban az esetben az érintettek külön hozzájárulásával kezelhetőek a megadott személyes adatok az újabb, módosult adatkezelési célra.

A mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztató a www.greensearch.hu weboldalon elérhető. 

Adatvédelmi irányelvek